Opan Sopandi Sekretaris Paguyuban Pasundan Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi: Kenali Bahasa Sunda

Terkini.id, Sukabumi – Bahasa daerah adalah sebagai aset nasional di Indonesia ini. Aneka ragam bahasa daerah di Indonesia ini adalah sebagai anugrah yang Tuhan Maha Kuasa berikan kepada Bangsa dan Negara Indonesia yang Kita Cintai ini. 

Salah satunya termasuk Bahasa Daerah yaitu Bahasa Sunda. Dengan sejarah yang luar biasa tentang sunda atau Tatar Sunda, Bahasa Sunda terus exisis dan jangan tekikis oleh buadaya asing. 

Opan Sopandi. S.Pd., Pria kelahiran 01 Juni 1967 dan sebagai Guru SDN 2 Caringin Gegerbitung dan juga sebagai sekteris Paguyuban Pasundan tingkat kecamatan Gegerbitung menuturkan bahwa Bahasa Sunda Itu Indah dan banyak ragam. 

Baca Juga: Ki Paku Buana Pamungkas Pendiri Persatuan Indonesia Nuswantara Beri Dukungan...

“Bahasa Sunda itu indah dan banyak ragam atau tingkatannya,” ucapnya Senin, 23 November 2020 melalui sambungan Whatsappnya.

Dirinya memberitahukan kepada Sukabumi.terkini.id arti-arti bahasa sunda yang diambil dari berbagai sumber, diantaranya mengenai Pribahasa Bahasa Sunda, seperti di bahawah ini:

Baca Juga: Provinsi Banten, Somantri: Siap Ikut Berkiprah Di Mata Sosial Indonesia...

Era Paradah = Era ku kalakuan batur.
Geulis Gunung = Katingali ti jauhan alus tapi beh dekeut goreng.
Kawas Gaang Katincak = jempe, teu ngomong.
Kawas beueuk beunang mabuk = jempe/ ngeheruk teu ngomong.
Kawas Anjing tutung buntut = Teu daek cicing.
Kembang Buruan = Budak keur meujeuhna resep ulin diburuan.
Kokolot Begog = Niron-niron omongan atawa kalakuan kolot.
Amis Budi = Hade budi, teu weleh seuri ka batur.
Amis Daging = Babari kakeunaan ku panyakit kulit, contona borok.
Atah Anjang = Langka nganjang ka batur atawa ka tempat-tempat lianna.
Epes Meer = Babari ceurik, babari peunggas harepan.
Gantung Denge = teu anggeus anu didengekeun.
Gantung Teureuyeun = henteu cacap barang dahar, lantaran kadaharanna kurang.
Gede Hulu = Sombong, Adigung.
Getas Harupateun = Babari nuduh atawa ngahukum.
Ayeum Tengtrem = Senang hate, teu boga kasieun atawa kahariwang.
Babalik Pikir = Sadar tina kasalahan.
Beak Dengkak = Geus ihtiar rupa-rupa tapi teu hasil.
Bengkok Tikoro = Teu kabagean dahareun lantaran elat datang.
Beurat Birit = Kedul, hese dititah.
Bodo Alewoh = Bodo tapi daek tatanya.
Buntut Kasiran = Pedit, koret, hese mere ka batur.
Hampang leungeun = Babari neunggeul.
Handap Lanyap = Ngomongna hade padahal maksudna ngahina.
Harewos Bojong = Ngaharewos tapi kadenge ku batur.
Lungguh Tutut = Katenjona lungguh/ cicingeun padahal saenyana henteu.
Miyuni Kembang = Loba nu mikaresep.
Murag Bulu Bitis = Resep indit-inditan.
Ngabuntut Bangkong = Teu puguh tungtungna, teu tep ka rengse.
Ngegel Curuk = Teu menang hasil.
Ngeplek Jawer = Teu boga kawani, sieunan, elehan.
Haripeut ku teuteureunyeun = Babari kapincut ku pangbibita.
Cueut Ka Hareup = Jelema nu geus kolot.
Dogdog Pangrewong = Saukur omongan panambah. (Ngagosip)
Elmu Ajug = Mapatahan batur bari sorangan teu bener.
Kurung Batok = Tara liar ti imah, tepika teu nyaho nanaon.
Laer Gado = Resep barang penta.
Lesang Kuras = Geus teu boga nanaon.
Leuleus Awak = Resep barang gawe.
Leumpeuh Yuni = Teu kuat nenjo nu pikasieuneun/ pikareuwaseun.
Ngijig Sila = Henteu satia.
Nyoo Gado = Ngunghak, ngalunjak.
Panjang Lengkah = Loba pangalaman.
Pindah Pileumpangan = Robah kalakuan.
Saur Manuk = Ngomong rampak/ bareng.
Tuturut Munding = Nurutan batur bari teu nyaho maksudna.
Gurat Batu = Mawa karep sorangan.
Hampang Birit = Babari dititah, henteu kedul.
Hawara Biwir = Bebeja ka batur samemeh dipigawe.
Hejo Tihang = resep pipindahan.
Heuras Genggerong = Ngomongna kasar.
Heureut Pakeun = Saeutik Pangaboga.
Indit Sirib = Indit sakulawarga.
Leutik Burih = Kurang kawani, sieunan, borangan.
Hade gogog hade tagog = hade omongan jeung tingkah laku.
Hade tata hade basa = Hade tingkah laku jeung hade omongan.
Halodo sataun lantis ku hujan sapoe = Kahadean anu loba leungit ku kagorengan anu saeutik.
Indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat = Indung jeung bapa teh sumber kasenangan.
Jati kasilih ku junti = Anu hade kasilih ku nu goreng.
Ka cai jadi saleuwi ka darajat jadi salebak =  Babarengan, akur sauyunan.
Kaciwit kulit kabawa daging = Kababawa ku batur anu nyieun kasalahan.
Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok = Lamun tuluy dipigawe tangtu bakal karasa hasilna.
Clik putih clak herang, caang bulan opat belas = beresih hate, ikhlas, teu aya rasa keheul atawa tugenah.
Cul dogdog tinggal igel = ninggalkeun pagawean anu baku.
Gindi pikir belang bayah = Goreng sangka atawa goreng hate ka batur.
Goong nabeuh maneh = Ngagulkeun diri sorangan.
Adat kakurung ku iga = Adat atawa kalakuan goreng sok hese dirobahna.
Adean ku kuda beureum = Agul/ ginding ku pakean meunang nginjeum.
Agul ku payung butut = Agul ku turunan atawa kulawarga sorangan.
Bengkung bekas nyalahan = Robah tingkah laku, keur budak alus ari geus kolot goreng.
Bentik curuk balas nunjuk = Resep nitah ka batur.
Buruk-buruk papan jati = Najan gede dosana ari dulur mah sok hayang nulungan.
Caina herang laukna beunang = Ngarengsekeun perkara ku cara anu hade teu matak tugenah.
Asa mabok manggih gorowong = Boga kahayang ari pek aya nu nyumponan atawa aya nu mere jalan bari teu disangka-sangka.
Aya cukang komo meuntas = Aya jalan tepi ka laksana anu dipikahayang.
Banda tatalang raga = Harta teh pikeun nulungan raga (awak).
Batok bulu eusi madu = Katenjo luarna (awakna) siga nu goreng padahal jerona (hatena) alus.

“Itu semua saya ambil dari berbagai sumber, semoga bisa bermanfaat dan nambah cinta akan kekayaan bahasa daerah di Jawa Barat ini atau khusunya warga masyarakat Sunda,” Pungkas Sopandi yang sebagai Wali Kelas 9 di tempat ngajarnya.
ARS. 

 

Baca Juga: Koramil 0622-06/Parakansalak Cegah Covid-19 Dengan Prokes dan Vaksin

 

Bagikan